Pokemon Smile

Pokemon Smile recruits Pikachu to help your kids brush their teeth

New smartphone app Pokemon Smile lets kids catch Pokemon by brushing their teeth.

Advertisement